Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ATtERvdX45-C74aPuD8y5WhT7bVp1ElW/view?usp=sharing

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Στα ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε συνημμένη αίτηση δήλωσης ειδικών μαθημάτων . Παρακαλούμε για την το συντομότερο δυνατό αποστολή αίτησης εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον.

Δήλωση

Οδηγίες

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 129180/ΓΔ4/09-11-2023

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024 Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς – κηδεμόνες τους για την υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων μαθημάτων και να συλλέξουν ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις. Σημειώνεται ότι, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ενήλικες, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι/ες αίτηση – δήλωση για το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Για διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται η αίτηση – δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων. Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις – δηλώσεις μαθημάτων, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων καλούνται να συντάξουν το συγκεντρωτικό αρχείο αιτήσεων υπό μορφή excel και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας καλείται να εισηγηθεί στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών, και να προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού. Οι διδάσκοντες/ουσες στα Σ.Κ.Α.Ε. θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2022-23

ενημέρωση για δικαιολογητικά και αίτηση στους παρακάτω συνδέσμους:

https://drive.google.com/file/d/1_7jqZNAMmGk5ISb3gI-IGhX5FgBAYHPm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13UO817mcgCz4-yXUTAdtBJOdxiYRNY5b/view?usp=sharing

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στην υπό στοιχεία Φ.251/81919/Α5/21.07.2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4805), στη σελίδα 52884, στον πίνακα «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ», στη 2η γραμμή, στην 4η στήλη, διορθώνεται:από το εσφαλμένο: «1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στο ορθό: «1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ».

Προσδιορισμός χρονικού διαστήματος διενέργειας Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την κατάταξη/πρόσληψη υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://tinyurl.com/3unce4zz

Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Εγκύκλιος

2023 – ΦΕΚ 3927 Β“ – Νέος τρόπος εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα.pdf

2023 – ΦΕΚ 4805 Β“ – Καθορισμός συντελεστών ΕΒΕ και βαρύτητας Μουσικών Τμημάτων.pdf

Υπουργικές Αποφάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

https://drive.google.com/file/d/1Uvm3xHLLjUBzynkMthLanp-DHqZFfymG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xoq4WYKSk5wRN2sJVJaIJWH6ve1h3peo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JasPvadrr2RmGy39j8RypC-WC7h_Y-Sx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yDWODfPsQuY15LOlmmOLALhupO3BoGns/view?usp=sharing

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2024 – ΦΕΚ 4768/Β/27-7-2023

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

https://drive.google.com/file/d/1_hw9QWsQU1ZwIjxTQag2UWRrQoVjKXht/view?usp=sharing