ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά

Οικονομία, Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία

Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, Ξένη Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική, Βιολογία, Χημεία

Πληροφορική

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

A. Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της A’ και B’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-24

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230205162