Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (στρατεύσιμοι γεννημένοι το έτος 2004)

Oι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004), είχαν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Μαρ 2022. Οι στρατεύσιμοι είχαν την δυνατότητα να καταθέσουν ΔΑ είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr , είτε προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς taxisnet.Όσοι δεν απογράφηκαν, ότι υποχρεούνται έστω και εκπρόθεσμα, να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό ΔΑ με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 τρόπους.Σχετικές οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση του Δελτίου Απογραφής η οποία και συνίσταται ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος απογραφής λόγω της υφιστάμενης υγειονομικής κατάστασης στο ακόλουθο link: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/manualApografis.pdf .Χειριστής Θέματος: Μ.Υ. Χρήστος Παπαπέτρος, Εισηγητής 2ου Τμήματος, τηλ.επικ: 2651360620. Νόμος 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α, 302/13-12-2005)